Art. 1 WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego lubuskie-wesele.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.lubuskie-wesele.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy Użytkownik przed rejestracją zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

 


Art. 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. lubuskie-wesele.pl - serwis internetowy figurujący pod adresem internetowym www.lubuskie-wesele.pl

 

2. Regulamin - rozumie się przez to przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora

 

3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący serwis, którym jest firma Cyfrowe Studio Foto-Wideo z siedzibą w Międzyrzeczu
4. Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która poprzez akceptację regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług Serwisu w dalszej części regulaminu nazywany Użytkownikiem

5. Serwis - portal lubuskie-wesele.pl, figurujący pod adresem internetowym www.lubuskie-wesele.pl będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie wizytówek z danymi i opisem przedstawiającym zakres działalności oraz świadczący inne usługi drogą elektroniczną.

6. Wizytówka firmy - strona Użytkownika zawierająca dane, informacje, zdjęcia i logotypy przekazane przez niego dobrowolnie do Serwisu, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy.

7. Spis firm -  zbiór danych, informacji, zdjęć, logotypów przekazanych Administratorowi przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.


Art. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty email.

2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

3. Wszystkie prawa do używania, kopiowania oraz rozpowszechniania dokumentów, tekstów, danych, zdjęć i grafik na tej stronie są obwarowane zastrzeżeniami dotyczącymi praw autorskich.

 

ART. 4 REJESTRACJA W SERWISIE

 

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy

2. Użytkownicy stają się uczestnikami Serwisu dobrowolnie.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

4. Administrator może odmówić rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
5. Utworzenie Wizytówki Firmy następuje po uzupełnieniu zgodnie z prawdą danych: adresu firmy, telefonu, adresu www, opisu działalności.

Art. 5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedną Wizytówkę firmy. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednej Wizytówki Firmy wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora.

2. Zakazuje się udostępniania swojej Wizytówki Firmy innym Użytkownikom, jak i korzystania z Wizytówek Firm należących do innych Użytkowników.

3. Zabrania się zamieszczania i publikowania w Wizytówkach firm treści nie zgodnych z polskim prawem i uznanych ogólnie za obraźliwe, a w szczególności, które łamią następujące przepisy prawne:

przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.); zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego); obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego); propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.); propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.); zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego); umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne.

4. Zabrania się  umieszczania w Wizytówkach firm materiałów, do których Użytkownik nie posiada autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

5. Zabrania się rozsyłania za pomocą Serwisu niezamówionej informacji handlowej oraz spamu.

6. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Wizytówki firmy. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

 

Art. 6 RABATY I PROMOCJE W SERWISIE

 

1. Administrator zastrzega prawo do organizowania i ogłaszania na łamach Serwisu promocji i rabatów na świadczone usługi.

2. Czas trwania promocji ich długość, wartość i zakres będą ogłaszane na stronach Serwisu.

3. Administrator nie jest zobowiązany do wcześniejszego informowania Użytkowników o rabatach i promocjach.


Art. 7 INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Administrator zastrzega prawo do przesyłania pocztą elektroniczną
informacji komercyjnych dla zarejestrowanych Użytkowników. Informacje mogą dotyczyć nowości w Serwisie, ofert rabatowych i promocji.

2. Administrator może przesyłać informacje dla użytkowników nie częściej jak 2 razy w miesiącu.


Art. 8 DANE UŻYTKOWNIKÓW

 

1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w polityce prywatności i bezpieczeństwa i zgodnie z Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".


Art. 9 ZABLOKOWANIE WIZYTÓWKI FIRMY

 

1. Administrator ma prawo do zablokowania Wizytówek firm, które łamią
którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
w razie podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników lub Administratora, umieszczenia w Serwisie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu, oraz umieszczenia treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych w Serwisie, które są sprzeczne z Regulaminem lub niezgodne z rodzajem działalności Użytkownik.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wizytówek firm w przypadku naruszenia regulaminu, bez zwrotu wniesionych opłat.


Art. 10 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych, a w szczególności: awarii sprzętu, inną awarią techniczną oraz niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

3. Publikowane na stronach Serwisu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Administrator nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

4. Informacje zawarte w naszym Serwisie nie mają charakteru porady np. porady prawnej, podatkowej, finansowej, medycznej lub jakiejkolwiek innej. Nie udzielamy żadnych gwarancji użyteczności jakichkolwiek informacji do określonego celu.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym bez ograniczeń, szkody polegające na utracie przyszłych dochodów, utracie lub niemożliwości korzystania z informacji, oraz nieprzydatności materiałów.

6. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Użytkowników.


Art. 11 POMOC TECHNICZNA i REKLAMACJE

 

1. Wszelkie problemy Techniczne w funkcjonowaniu Serwisu należy zgłaszać Administratorowi poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Pomoc techniczna będzie udzielana w możliwie najkrótszym czasie.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

4 Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Wizytówkę firmy Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Wizytówki.

 

Art. 12 ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE / KONKURS -300 ZŁ

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku -  zgłoszenia się do udziału w konkursie mniej niż pięć osób.

2. Kto wygrywa konkurs ?

- osoby aktywne na forum internetowym ,

- osoby na których firma Cyfrowe Studio Foto- Wideo uczestniczyła , chociaż  nie tylko jako usługodawca,

- uroczystość zaślubin przebiegła w miłej sympatycznej atmosferze ,

- państwo młodzi sympatyczni , mili , otwarci na współpracę ,

- osoby korzystające z usług firm reklamujących się na Międzyrzeckim Portalu Ślubnym www.lubuskie-wesele.pl,

3. Rozstrzygnięcie konkursu ogłaszane jest w okresie przedświątecznym - Boże Narodzenie.     POWODZENIA !


Art. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej Serwisu.

3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszego regulaminu poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla miasta Międzyrzecz.

4. Regulamin jest dostępny  pod adresem http://lubuskie-wesele.pl/component/content/article/5-lewa/11-regulamin